Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą dla osób pracujących w Publicznych Służbach Zatrudnienia:


{mooblock=Szkolenie dla trenerów Analizy Potencjału Zawodowego (train the trainer)}

APZ 2019 - szczegółowe informacje

Formularz zgłoszeniowy

Analiza Potencjału Zawodowego /APZ/ jest metodą opracowaną przez niemiecką firmę GFBM e.V. Od roku 2003 jest z powodzeniem stosowana również w Polsce (przez Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu i ECEO). Uczestnikami jej są zarówno młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy po raz pierwszy, jak i osoby pozostające od dłuższego czasu bez pracy. Metoda ta pozwala uczestnikom na uświadomienie sobie własnych osobowościowych i społecznych kompetencji oraz posiadanej wiedzy w kontekście wyboru zawodu. W trakcie warsztatów trwających kilka dni doradcy zawodowi przeprowadzają z uczestnikami szereg symulacji, zadań indywidualnych oraz wymagających pracy w grupie, a także testów. Różnorodność zadań umożliwia każdemu uczestnikowi warsztatów odkrycie swoich mocnych stron. Podczas realizacji zadań uczestnicy są obserwowani przez przeszkolonych trenerów (assessment center). Wyniki tych obserwacji są systematycznie zapisywane, a następnie trenerzy konsultują je ze sobą. Kryteria tych obserwacji to m.in.: zaangażowanie, koncentracja na zadaniu, współpraca z innymi uczestnikami podczas zadań grupowych, organizacja pracy. Obserwacje zostają ocenione a następnie omówione z uczestnikami warsztatów i porównane z ich samooceną. Na tej podstawie wydana zostaje opinia.

Cele szczegółowe:
*  Uczestnicy będą znali cele, możliwości zastosowania i przebieg APZ.
*  Uczestnicy poznają od strony praktycznej i teoretycznej sześć modułów APZ.
*  Uczestnicy będą potrafili przeprowadzić i ocenić obserwacje osób badanych.
*  Uczestnicy będą potrafili stosować, sprawdzać i oceniać testy Analizy.
*  Uczestnicy będą potrafili przeprowadzić indywidualne rozmowy podsumowujące.

Metody:
Warsztat prowadzony będzie w głównej mierze metodami aktywnymi, tak aby zmaksymalizować efekt szkoleniowy. Oprócz tego stosowane będą prezentacje multimedialne i krótkie referaty wprowadzające.
W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy będą pracowali zarówno w roli obserwatora/trenera, jak i uczestnika Analizy. W ten sposób będą mieli pełny obraz warsztatów z obu perspektyw. W poszczególnych modułach planuje się pracę w mniejszych grupach. Za każdym razem, co najmniej 3 osoby pełnią rolę obserwatorów. Każdy uczestnik podczas warsztatów, co najmniej 2 razy będzie pełnił rolę obserwatora. Duży nacisk kładziony będzie na refleksje na temat poszczególnych modułów (możliwości zastosowań, trudności obserwacji i oceny itp.) oraz informacje zwrotne dla szkolonych trenerów.
*Szkolenia odbędą się pod warunkiem zebrania się grupy
Udział w szkoleniu uprawnia do zniżki na zakup wydawnictw firmy: testu predyspozycji zawodowych „Wybór zawodu – krok po kroku” oraz teczki „Paszport kompetencji KomPas”.


{/mooblock}
{mooblock=Coaching w pracy doradcy zawodowego}

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY{/mooblock}

 

{mooblock=Profesjonalne narzędzia dla doradcy zawodowego}

Szczegółowy opis szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

{/mooblock}


{mooblock=Szkolenie "Marketing usług rynku pracy"}
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących zarówno z osobami bezrobotnymi jak i klientami instytucjonalnymi.

 

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Czas trwania: 9.00 – 15.30 (8 h)

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Edukacyjne, ul. Szpitalna 17a, Opole

Cena szkolenia: 800 zł (1 uczestnik, szkolenie indywidualne)

1000 zł (szkolenie dla 2 – 5 osób)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i przerwy kawowe.

Osoba prowadząca szkolenie: Anna Wacławik, licencjonowany doradca zawodowy, coach, trener.

Cel: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod promocji i marketingu usług urzędu pracy.

Program: Wysyłamy mejlowo instytucjom zainteresowanym szkoleniem.

Metody pracy

  • Prezentacje i wykład
  • Dyskusja
  • Ćwiczenia {/mooblock}

{mooblock=Poradnictwo grupowe, projektowanie oraz  stosowanie metod poradnictwa grupowego}

 

*Szkolenia odbędą się pod warunkiem zebrania się grupy (min. 8 osób).
Udział w szkoleniu uprawnia do zniżki na zakup wydawnictw firmy: testu predyspozycji zawodowych „Wybór zawodu – krok po kroku” oraz teczki „Paszport kompetencji KomPas”.

Cele szkolenia:

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom rozwój umiejętności w zakresie projektowania grupowych porad zawodowych adekwatnych do potrzeb szkolonego środowiska i zapewniających osiągnięcie założonych celów.
Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
*    Badanie potrzeb poradnictwa grupowego z uwzględnieniem specyfiki grupy szkoleniowej.
*    Metody poradnictwa zawodowego.
*    Projektowanie programów porad grupowych dostosowanych do potrzeb grup docelowych.
*    Projektowanie i prezentacja ćwiczeń wspomagających proces uczenia się.
*    Analiza efektywności porad grupowych.

Cele szczegółowe:

*   Uczestnicy będą potrafili określać cele szkoleniowe.
*   Uczestnicy będą znali etapy porady grupowej oraz ich kluczowe cele.
*   Uczestnicy poznają wybrane metody poradnictwa zawodowego.
*   Uczestnicy nabędą wiedzę  i rozwiną umiejętności w zakresie projektowania efektywnych programów porad grupowych dostosowanych do specyfiki grupy szkoleniowej.
*   Uczestnicy zostaną wyposażeni w przykładowe narzędzia – techniki szkoleniowe, które będą mogli wykorzystać w trakcie prowadzonych przez siebie porad grupowych.
*   Uczestnicy będą potrafili umiejętnie zaprojektować efektywne narzędzia do ewaluacji szkoleń.

Metody:
Szkolenie będzie realizowane metodami aktywnymi z wykorzystaniem różnorodnych technik szkoleniowych tj. dyskusje na forum, aktywny wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje i odgrywanie ról, studium przypadku, burze mózgów, prezentacje multimedialne. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję do ćwiczenia nabytych umiejętności a udzielanie informacji zwrotnych przyczyni się do utrwalenia nabytych zachowań i umiejętności co wpłynie na rozwój kompetencji doradczych.
Uczestnicy otrzymają materiały zawierające informacje o celach i treściach poruszanych na szkoleniu, treści teoretyczne, szablony ćwiczeń oraz polecaną literaturę.
Gwarantujemy uczestnikom bezpośredni kontakt z trenerami po ukończonym szkoleniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY{/mooblock}